Probíhající projekty

Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0011081

VOLONTÉ CZECH o.p.s. chce tímto projektem pilotně vyzkoušet aplikaci zahraniční zkušenosti a na bázi Good Lives Modelu připravit, ověřit a následně s aktéry standardizovat nový dlouhodobý terapeutický program. A to na základě několikaleté práce s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody, kdy byla identifikována potřeba řešení vysoké recidivy především u pachatelů násilné trestné činnosti. Více informací

Datum zahájení: 01. 08. 2019, Předpokládané datum ukončení: 31. 07. 2022

VOL Vzdělání

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012399

VOLONTÉ CZECH, o.p.s. reaguje spolu s agenturou práce DP WORK s.r.o. na aktuální požadavky na trhu práce v Karlovarském a Ústeckém kraji v okolí věznic Kynšperk nad Ohří, Horní Slavkov a Všehrdy. Projekt řeší konkrétní program zaměstnanosti pro nízkokvalifikované osoby bez praxe ve výkonu trestu odnětí svobody v těchto věznicích. Součástí projektu jsou mj. rekvalifikace, rozvoj základních kompetencí pro trh práce a poradenství, vedoucí k uplatnění na trhu práce.

Datum zahájení: 01. 04. 2020, Předpokládané datum ukončení: 31. 03. 2022

VOL Život bez recidivy

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012375

VOLONTÉ CZECH o.p.s.  spolu s agenturou práce DP WORK s.r.o. po zkušenostech s odsouzenými ve výkonu trestu (VTOS) a po propuštění rozpracovává výstupy z minulých projektů a společně se stakeholdery navrhuje program zaměstnanosti včetně zaměstnání jak ve VTOS, tak po propuštění. Doplňuje pilotní projekt Otevřená věznice Ministerstva spravedlnosti o rekvalifikace, pracovní a dluhové poradenství a zaměstnanost včetně postpenitenciární péče po propuštění. Více informací

Datum zahájení: 01. 01. 2020, Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2021

Mámu potřebuji

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011449

VOLONTÉ Czech o.p.s. chce využít svých dosavadních zkušeností v oblasti práce s ohroženými rodinami a dětmi včetně poznatků partnera Centra integrace dětí a mládeže (CID) a pilotovat novou službu, řešící posílení rodičovských kompetencí matek ve výkonu trestu odnětí ve věznici Světlá nad Sázavou - prostřednictvím pravidelného kontaktu s dítětem a uvědomováním si vlastní odpovědnosti, což vede k posilování rolí ve vztazích v rámci rodiny. Více informací

Datum zahájení: 01. 11. 2019, Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2021

Invisible Walls Kuřim

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011429

VOLONTÉ Czech o.p.s. v tomto projektu reaguje na hrozbu možného rozpadu či odcizení rodin, které mají otce ve výkonu trestu odnětí svobody. V projektu využije příjemce dotace jak svých dosavadních zkušeností z práce s ohroženými rodinami a dětmi včetně poznatků partnera Centra integrace dětí a mládeže (CID), tak i "know how" projektu Invisible Walls Wales. V rámci projektu bude pilotována nová služba řešící trvalé zapojení otců ve výkonu trestu odnětí svobody  ve věznici Kuřim do rodinných problémů s využitím mentorů. V rámci návrhu této zcela nové služby dojde k propojení a synergii rodinných a rodičovských vztahů bez omezující zdi věznice. Více informací

Datum zahájení: 01. 10. 2019, Předpokládané datum ukončení: 30. 09. 2021

VOL Nový start

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010689

VOLONTÉ Czech o.p.s. ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR bude v rámci pilotního projektu poskytovat komplexní služby pro klienty vybraných středisek Probační a mediační služby ve středních a severních Čechách. Klienti budou mít možnost zdarma čerpat mj. dluhové, právní a pracovní poradenství. Cílem projektu je nejen zajistit změnu v postavení cílové skupiny ve společnosti a na trhu práce, ale rovněž i měřit účinnost programu. Více informací

Datum zahájení: 01. 10. 2019, Předpokládané datum ukončení: 31. 03. 2022

VOL Pomoc

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0010522

VOLONTÉ Czech o.p.s. reaguje spolu s dalšími regionálními aktéry na potřeby Strategie IPRÚ Mladá Boleslav (MB) a zaměřuje se projektem na cílovou skupinu (CS) 300 osob-předlužených a v/po výkonu trestu odnětí svobody (VTOS), kde plánuje programem zvýšit jejich uplatnitelnost na legálním trhu práce bez dluhů a ve společnosti i bez recidivy. S ohledem na problematiku předluženosti CS je v projektu zapojena Exekutorská komora ČR jako metodický partner bez finančního příspěvku. Více informací

Datum zahájení: 01. 05. 2019, Předpokládané datum ukončení: 31. 03. 2022

VOL Pomoc II

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0014430

VOLONTÉ Czech o.p.s. reaguje spolu s dalšími regionální aktéry na potřeby Strategie IPRÚ Mladá Boleslav, navazuje na předcházející projekt „VOL Pomoc“ CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0010522 a zaměřuje se na problémy osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených. Více informací

Datum zahájení: 01. 01. 2020

VOL Šanci pro dlužníky

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006229

Hlavním problémem, na který předkládaný projekt reaguje, je rostoucí počet osob, které nedokáží samy řešit svou dluhovou situaci a dostávají se do tzv. dluhové pasti. Vrcholovým stavem této situace je potom skutečnost, že věřitelé přestávají mít důvěru v platební morálku dlužníka a ve většině případů své pohledávky nechávají uznat jako exekuční tituly. Více informací

Datum zahájení: 01. 10. 2018, Předpokládané datum ukončení: 30. 09. 2020

REBORN

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009146

Problémem, na který předkládaný projekt reaguje, je nedostatečná motivace osob ve výkonu trestu pracovat, neexistence rodiny - vzorů, které pracují, chybějící či žádné pracovní návyky, nevhodná či nedostatečná kvalifikace pro současný trh práce, chybějící podpora po propuštění aj. Tento souhrn problémů je však nutno sledovat a pracovat s ním v přímé vazbě na řešení zadluženosti CS, která nemá zájem legálně pracovat, pokud nad nimi visí neřešená hrozba exekucí. Více informací

Datum zahájení: 01. 10. 2018, Předpokládané datum ukončení: 30. 09. 2020

VOL Zaměstnání

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0010320

Projekt reaguje na potřeby cílové skupiny (CS) v Integrovaném plánu rozvoje území Mladá Boleslav v oblasti zaměstnanosti a ve spolupráci s partnery - agenturou práce DP WORK s.r.o. (DPW) a South East Asia - liaison, z.s. (SEA-l, dříve Klub Hanoi)  připravil program pro nízkokvalifikovanou neaktivní CS (především propuštěné vracející se vězně) a imigranty/cizince, kteří přicházejí do regionu na základě pracovních povolení vyřízených zaměstnavateli. Více informací

Datum zahájení: 01. 02. 2019, Předpokládané datum ukončení: 31. 01. 2022

Program podpory lokální zaměstnanosti na území MAS Boleslavsko

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010209

VOLONTÉ Czech o.p.s. spolu s partnerem - agenturou práce DP WORK s.r.o. (DPW, Partner) reagují na identifikované problémy osob vracejících se na trh práce po MD/RD (CS) v regionu Boleslavsko. Zapojují místní aktéry včetně obcí a řeší komplexní program zaměstnanosti pro min. 45 osob, a to i s využitím individuálním forem práce s CS. Součástí programu je pracovní diagnostika, poradenství, motivační aktivity, koučink, vzdělávání a umisťování na trh práce. Více informací

Datum zahájení: 01. 01. 2019, Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020

Krizové poradenské centrum při Komunitním centru Karlín

Registrační číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000688

VOLONTÉ Czech o.p.s. spolu s partnery - Centrem integrace dětí a mládeže, z. s., MČ Prahy 8 a DP WORK s.r.o. a dalšími aktéry reaguje předkládaným projektem na nové podněty, které získal v průběhu realizace stávajícího projektu Komunitní centrum Karlín a chce vytvořit a realizovat Krizové poradenské centrum pro osoby ohrožené sociálním vyloučením či osoby vyloučené (osoby v či po propuštění z výkonu trestu a jejich rodiny, děti z dětských domovů v Praze, bezdomovci, matky sexuální pracovnice). Více informací

Datum zahájení: 01. 01. 2019, Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020

První návštěva dítěte ve věznici

Registrační číslo projektu: č. 27/2019 - OEPD - DOTC

Ministerstvo spravedlnosti ČR poskytlo neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2020 v rámci dotačního titulu Program podpory práce s rodinami odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody. Z našich dosavadních zkušeností s prací s ženami a muži ve VTOS vyplývá, že u osob udržujících pravidelný kontakt s dětmi, je výrazně nižší riziko recidivy než u osob, které se s dětmi nestýkají. Cíl projektu je v souladu s dotační prioritou výzvy tj. navázat, udržet a posilovat kontakt klientů ve VTOS s nezletilými dětmi (min. 120 matek ve VTOS plus min. 120 otců ve VTOS)

Datum zahájení: 01. 03. 2020, Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020

Realizované projekty

Komunitní centrum Karlín

(CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000138)

REBORN

(CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009146, zahájen 10/2018 v rámci OPZ, program zaměstnanosti pro osoby vracející  se z VTOS)

Šance pro dlužníky

(CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006229, zahájen 10/2018 v rámci OPZ pro zaměstnance v automobilovém průmyslu, kteří jsoun ohroženi předluženostÍ)

Komunitní centrum Karlín

(CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000138, zahájen 4/2017 v rámci OP PPR pro sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené osoby)

RESURGENT Jiřice

(CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004022, zahájen 5/2017 (programy pro věznici Jiřice) v rámci OPZ)

Světlá šance

(CZ.03.2.60/0.0./0.0./15_022/0000852, zahájen 9/2016 v rámci OPZ pro ženy ve výkonu trestu ve věznici Světlá)

RECOVERY

(CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002360, zahájen 11/2016 v rámci OPZ (programy pro CS ve věznicích Jiřice, Rýnovice, Kynšperk a Stráž)

REVENANT

(CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002360 zahájen 11/2016 v rámci OPZ (programy pro věznice Jiřice, Kynšperk, Pardubice a Stráž)

VOL PROGRESS

(CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001791, 1.1.2017 – 31.12.2018 v rámci OPZ – rozvoj pracovníků NNO)

VOL kvalifikaci

(CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003068, zahájeno 5/2017 v rámci OPZ – romské etnikum)

VOL Gender

(CZ.1.04/3.4.04/88.00363, 1.12.2012 - 30.11.2014 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost)

VOL Gender II

(CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003071 zahájeno v 2/2017 v rámci OPZ)

TRANSFER

(CZ.1.04/3.3.05/D6.00185, 15.11.2014 - 14.11.2015 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost)

Program pro mladistvé ve výkonu trestu ve Věznici Plzeň Bory s cílem přípravy jejich návratu do společnosti a zapojení na trh práce

(CZ.1.04/3.1.02/86.00154, 1.1.2013 - 31.12.2013 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost)

Profesionalizace odborného interkulturního česko-vietnamského týmu občanského sdružení Klubu Hanoi

(CZ.2.17/2.1.00/36120, 1.7.2013 - 31.12.2014 v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita)

Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů v Karlovarském kraji

(CZ.1.04/3.3.05/96.00060, 1.3.2013 - 30.6.2014 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost)

Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů v Praze

(CZ.2.17/1.1.00/35135, 1.3.2013 - 30.6.2014 – v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita)

20 let

Pomáháme lidem

4850 +

Spokojených klientů

96 %

Úspěšnost při povolení oddlužení

15+

Školených poradců

Volonté © 2020