top of page

Naše projekty

Zjistěte víc informací o našich probíhajících
i ukončených projektech. 

Úvodní VOL (8).png

Seznam našich projektů 

INTENS

EU-FINANCOVÁNO Barevné.jpg

Registrační číslo projektu: CZ.03.03.01/00/22_021/0001989

V projektu, který realizujeme ve spolupráci s GŘVS ČR reagujeme na identifikovaný problém spojený s neřešenými potřebami neparafilních pachatelů sexuálně motivovaných trestných činů  ve výkonu trestu odnětí svobody. Se zapojením aktérů (GŘ VS, věznice, NUDZ, IKSP, CS aj.) chceme využít zahraničních zkušeností a pod vedením Designéra služeb připravíme dle HCD prototypy programu zacházení a programu výběru a motivace, které odpilotujeme na malém vzorku CS v 4 věznicích.

Více informací o projektu.

Datum zahájení: 01. 05. 2023, Předpokládané datum ukončení: 31. 05. 2024

VOL Bez vyhoření

EU-FINANCOVÁNO Barevné.jpg

Registrační číslo projektu: CZ.03.01.02/00/22_037/0002560

VOLONTÉ CZECH, o.p.s. navazuje na svou práci v oblasti rozvoje lidských zdrojů a vytvořenou databázi účastnic svých školení a na základě aktuální dotazníkové akce předkládá program na pilotní ověření aktivit zaměřených na posílení postavení žen ve věku 50+ na trhu práce. Záměrem programu je zajistit na základě diagnostiky formou individuálního plánu rozvoje zlepšení situace/udržení cílové skupiny v počtu min. 60 osob na trhu práce a zamezení předčasných odchodů do důchodu.

Datum zahájení: 01. 01. 2024, Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2025

VOL rozvoj NNO

Spolufinancováno Evropskou unií Barevné CMYK_horizontalni.jpg

Registrační číslo projektu: CZ.03.01.02/00/22_011/0000284

VOLONTÉ CZECH, o.p.s. reaguje na identifikovanou potřebu zlepšit podmínky pro rozvoj občanské společnosti v oblasti rovnosti žen a mužů a zaměřuje se na řešení absence jasně stanovené a komunikované vize a strategie společnosti včetně řešení komunikační strategie a PR. Do aktivit plánuje zařadit klíčové zaměstnance cílové skupiny, kteří se zapojili již při přípravě projektu, budou hlavními nositeli změn a současně se po ukončení zaměří na šíření dobré praxe.

Datum zahájení: 01. 07. 2023, Předpokládané datum ukončení: 30. 06. 2025

VOL Zůstat na svobodě

EU-FINANCOVÁNO Barevné.jpg

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_043/0001489

VOLONTÉ CZECH, o.p.s. bude v rámci projektu realizovat komplexní program sociálního začleňování pro osoby ve VTOS a po propuštění (CS).  Bude využívat zapojení mentorů, kteří zajistí plynulý přechod CS na svobodu a doplní program mentorinku o workshopy zaměřené na trh práce, pracovní, právní a dluhové poradenství. Pod patronací mentorů bude CS řešit další aktivity po propuštění: nabídky práce, zaměstnání včetně ubytování aj.

Datum zahájení: 01. 09. 2023, Předpokládané datum ukončení: 31. 08. 2026

VOL Zaměstnání II

EU-FINANCOVÁNO Barevné.jpg

Registrační číslo projektu: CZ.03.01.01/00/22_032/0001122

VOLONTÉ CZECH, o.p.s. reaguje na potřeby cílové skupiny (neaktivní nízkokvalifikované osoby, osoby pečující o malé děti) v oblasti ITI MB v oblasti zaměstnanosti. S partnerem ProEduCo s.r.o. jsme připravili program pro min. 300 osob, který je zaměřen na zvýšení/obnovení odborných kompetencí pro trh práce včetně rekvalifikačních, normativních a odborných kurzů, nasměrování na vhodnou pozici, zajištění dluhového/právního/pracovního poradenství, doprovázení/mentorinku, nabídky práce a ubytování pro osoby bez sociálního zázemí, tréninková místa pro osoby bez pracovních návyků aj.

Datum zahájení: 01. 05. 2023, Předpokládané datum ukončení: 30. 04. 2026

VOL Práci

EU-FINANCOVÁNO Barevné.jpg

Registrační číslo projektu: CZ.03.01.01/00/22_019/0000693

VOLONTÉ CZECH, o.p.s. rozpracovává výstupy minulých projektů a spolu s partnerem a aktéry předkládá řešení, jak uspokojit zájemce z řad odsouzených (CS) o komplexní program zaměstnanosti ze všech věznic ČR. V rámci projektu využíváme vybudovaného tréninkového centra ve Věznici Jiřice, kde proběhnou rekvalifikace a doplní program o workshopy zaměřené na trh práce, pracovní, právní a dluhové poradenství. Pod patronací mentorů bude CS řešit i aktivity po propuštění: tréninková místa, zaměstnání včetně ubytování aj.

Datum zahájení: 01. 07. 2023, Předpokládané datum ukončení: 30. 06. 2025

VOL Rodinu

EU-FINANCOVÁNO Barevné.jpg

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_017/0000254

VOLONTÉ CZECH, o.p.s. chce využít svých dosavadních zkušeností z práce s ohroženými rodinami a dětmi včetně poznatků zapojených aktérů a zahraničního know-how a připravit nový program zaměřený na participaci dětí, rodin a mladých dospělých s vazbou na výkon trestu odnětí svobody (VTOS) v počtu min. 470 osob (CS) v řešení jejich rodinné problematiky. Při realizaci programu využijeme zapojené aktéry v rámci podpory multidisciplinární spolupráce (CID, NCR, věznice ČR, ODPODy, dětské domovy aj.).

Datum zahájení: 01. 01. 2023, Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2025

Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství

Logo OPZ barevné.png

Registrační číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0011081

VOLONTÉ CZECH o.p.s. chce tímto projektem pilotně vyzkoušet aplikaci zahraniční zkušenosti a na bázi Good Lives Modelu připravit, ověřit a následně s aktéry standardizovat nový dlouhodobý terapeutický program. A to na základě několikaleté práce s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody, kdy byla identifikována potřeba řešení vysoké recidivy především u pachatelů násilné trestné činnosti. Více informací

Datum zahájení: 01. 08. 2019, Předpokládané datum ukončení: 31. 07. 2022

VOL Vzdělání

Logo OPZ barevné.png

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012399

VOLONTÉ CZECH, o.p.s. reaguje na aktuální požadavky na trhu práce v Karlovarském
a Ústeckém kraji v okolí věznic Kynšperk nad Ohří, Horní Slavkov a Všehrdy. Projekt řeší konkrétní program zaměstnanosti pro nízkokvalifikované osoby bez praxe ve výkonu trestu odnětí svobody v těchto věznicích. Součástí projektu jsou mj. rekvalifikace, rozvoj základních kompetencí pro trh práce a poradenství, vedoucí k uplatnění na trhu práce.

Datum zahájení: 01. 04. 2020, Předpokládané datum ukončení: 31. 03. 2022

VOL Život bez recidivy

Logo OPZ barevné.png

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012375

VOLONTÉ CZECH o.p.s. po zkušenostech s odsouzenými ve výkonu trestu (VTOS) a po propuštění rozpracovává výstupy z minulých projektů a společně se stakeholdery navrhuje program zaměstnanosti včetně zaměstnání jak ve VTOS, tak po propuštění. Doplňuje pilotní projekt Otevřená věznice Ministerstva spravedlnosti o rekvalifikace, pracovní a dluhové poradenství a zaměstnanost včetně postpenitenciární péče po propuštění. Více informací

Datum zahájení: 01. 01. 2020, Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2021

Mámu potřebuji

Logo OPZ barevné.png

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011449

VOLONTÉ Czech o.p.s. chce využít svých dosavadních zkušeností v oblasti práce s ohroženými rodinami a dětmi včetně poznatků partnera Centra integrace dětí a mládeže (CID) a pilotovat novou službu, řešící posílení rodičovských kompetencí matek ve výkonu trestu odnětí ve věznici Světlá nad Sázavou - prostřednictvím pravidelného kontaktu s dítětem a uvědomováním si vlastní odpovědnosti, což vede k posilování rolí ve vztazích v rámci rodiny. Více informací

Datum zahájení: 01. 11. 2019, Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2022

Invisible Walls Kuřim

Logo OPZ barevné.png

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011429

VOLONTÉ Czech o.p.s. v tomto projektu reaguje na hrozbu možného rozpadu či odcizení rodin, které mají otce ve výkonu trestu odnětí svobody. V projektu využije příjemce dotace jak svých dosavadních zkušeností z práce s ohroženými rodinami a dětmi včetně poznatků partnera Centra integrace dětí a mládeže (CID), tak i "know how" projektu Invisible Walls Wales. V rámci projektu bude pilotována nová služba řešící trvalé zapojení otců ve výkonu trestu odnětí svobody  ve věznici Kuřim do rodinných problémů s využitím mentorů. V rámci návrhu této zcela nové služby dojde k propojení a synergii rodinných a rodičovských vztahů bez omezující zdi věznice. Více informací

Datum zahájení: 01. 10. 2019, Předpokládané datum ukončení: 30. 09. 2022

VOL Nový start

Logo OPZ barevné.png

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010689

VOLONTÉ Czech o.p.s. ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR bude v rámci pilotního projektu poskytovat komplexní služby pro klienty vybraných středisek Probační a mediační služby ve středních a severních Čechách. Klienti budou mít možnost zdarma čerpat mj. dluhové, právní a pracovní poradenství. Cílem projektu je nejen zajistit změnu v postavení cílové skupiny ve společnosti a na trhu práce, ale rovněž i měřit účinnost programu. Více informací

Datum zahájení: 01. 10. 2019, Předpokládané datum ukončení: 30. 09. 2022

VOL Pomoc

Logo OPZ barevné.png

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0010522

VOLONTÉ Czech o.p.s. reaguje spolu s dalšími regionálními aktéry na potřeby Strategie IPRÚ Mladá Boleslav (MB) a zaměřuje se projektem na cílovou skupinu (CS) 300 osob-předlužených a v/po výkonu trestu odnětí svobody (VTOS), kde plánuje programem zvýšit jejich uplatnitelnost na legálním trhu práce bez dluhů a ve společnosti i bez recidivy. S ohledem na problematiku předluženosti CS je v projektu zapojena Exekutorská komora ČR jako metodický partner bez finančního příspěvku. Více informací

Datum zahájení: 01. 05. 2019, Předpokládané datum ukončení: 31. 03. 2022

VOL Pomoc II

Logo OPZ barevné.png

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0014430

VOLONTÉ Czech o.p.s. reaguje spolu s dalšími regionální aktéry na potřeby Strategie IPRÚ Mladá Boleslav, navazuje na předcházející projekt „VOL Pomoc“ CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0010522 a zaměřuje se na problémy osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených. Více informací

Datum zahájení: 01. 01. 2020

VOL Zaměstnání

Logo OPZ barevné.png

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0010320

Projekt reaguje na potřeby cílové skupiny (CS) v Integrovaném plánu rozvoje území Mladá Boleslav v oblasti zaměstnanosti a ve spolupráci s partnery připravil program pro nízkokvalifikovanou neaktivní CS (především propuštěné vracející se vězně) a imigranty/cizince, kteří přicházejí do regionu na základě pracovních povolení vyřízených zaměstnavateli. Více informací

Datum zahájení: 01. 02. 2019, Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2022

Podpůrné krizové centrum při Komunitním centru Karlín

logolink-OP-PPR-EU+PRAHA.jpg

Registrační číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001738 

Projekt je realizován prostřednictvím Operačního programu Praha - pól růstu a je spolufinancován Evropskou unií

VOLONTÉ Czech o.p.s. spolu s partnery - Centrem integrace dětí a mládeže, z. s.,
MČ Prahy 8 a dalšími aktéry reaguje předkládaným projektem na nové podněty, které získal v průběhu realizace předchozích projektů Komunitní centrum Karlín CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000138 a Krizové poradenské centrum při Komunitním centru Karlín CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000688. Cílovou skupinou jsou osoby ohrožené sociálním vyloučením - osoby ve výkonu trestu, po propuštění, předlužené, samoživitelé aj. Do současné doby se nám podařilo vytvořit místo setkávání různých komunit, kde budou pokračovat následující aktivity, nastartované
a rozvíjené za finanční podpory výše uvedených projektů.

Datum zahájení: 01. 04. 2021, Předpokládané datum ukončení: 31. 03. 2023

VOL Technické zaměření

Logo OPZ barevné.png

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011629

Projekt reaguje na problém nízkokvalifikovaných žen ve výkonu trestu ve věznici Světlá nad Sázavou se zřetelem na ženy z romské menšiny a romského původu (CS). Žadatel VOLONTÉ CZECH,o.p.s. ve spolupráci s pracovníky věznice připravil program řešící problematiku zvýšení kvalifikace těchto osob formou profesních kvalifikací a možnost lepšího finančního zařazení na trhu práce s referencí z věznice a osvědčením o profesní kvalifikaci. Tím může být u této CS odstraněna platová nerovnováha na trhu práce.

Datum zahájení: 01. 07. 2020, Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2022

VOL Změnu

Logo OPZ barevné.png

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011627

Projekt analyzuje, identifikuje a reaguje na genderovou nerovnováhu na trhu práce v automotive v Čechách. Zaměřujeme se na ženy ohrožené na trhu práce včetně nízkokvalifikovaných a žen na MD/RD tak, aby mohly postoupit ve svém kariérním plánu a získat vyšší finanční ohodnocení. 

Datum zahájení: 01. 07. 2020, Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2022

VOL Pomoc předluženým

Logo OPZ barevné.png

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/20_139/0017157

Projekt na podporu předlužených osob, kde plánujeme spolu se zapojenými aktéry (Věznice Pankrác, Věznice Ruzyně, PMS Praha, Centrum pro integraci dětí a mládeže z.ú, aj.) zapojit až 445 osob. Hlavním problémem, na který projekt reaguje, jsou dluhy, exekuce a obecně předluženost řady našich spoluobčanů a zejména neschopnost řešit situaci bez odborné pomoci. Do programu na posílení kompetencí sociálních pracovníků chceme začlenit i sociální pracovníky neziskových organizací, které projevily rovněž zájem. V propojenosti a synergii navrhovaných aktivit vidíme inovativní prvky, které bychom si rádi ověřili. 

Datum zahájení: 01. 07. 2021, Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2023

Dětské dny se Žlutou stužkou
- Uteč předsudkům

justice_logo-01.png

Cílem projektu je posílení rodičovských kompetencí min. 25 klientů ve VTOS ze zapojených věznic (Jiřice, Kynšperk) a min. 25 partnerek s nezletilými dětmi v počtu cca 30 a změna přístupu k rodině včetně řešení společných akcí v průběhu realizace projektu tj. 3/24 – 12/24 při zapojení spolupracujícího aktéra Žluté stužky z.s.. Důvodem jsou nízké kompetence CS v této oblasti a nemožnost/neschopnost se s touto problematikou vypořádat. K dosažení cíle budou použity nové formy
práce s CS (zapojení aktérů, přednášky, poradenství, rodinná mediace, síťování aj.). 

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu Program podpory práce s rodinami osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody.

Datum zahájení: 01. 03. 2024, Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2024

TADY A TEĎ

justice_logo-01.png

Registrační číslo projektu: č. MSP-21/2022-OPRD-DOTC

Cílem PROJEKTU je posílení rodičovských kompetencí klientů ve VTOS ze zapojených věznic (Jiřice, Kynšperk, Kuřim) a současně partnerek/partnerů s nezletilými dětmi a změna přístupu k rodině včetně řešení společných akcí v průběhu realizace projektu tj. 3/23 – 12/23. Důvodem jsou nízké kompetence cílové skupiny v této oblasti a nemožnost/neschopnost se s touto problematikou vypořádat. K dosažení cíle budou použity nové formy práce s cílovou skupinou (zapojení aktérů, přednášky, poradenství, rodinná mediace, dětské dny, síťování aj.).

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu Program podpory práce s rodinami osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody.

Datum zahájení: 01. 03. 2023, Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2023

Spolu s společně

Registrační číslo projektu: č. MSP-24/2021-OEPD-DOTC

justice_logo-01.png

Cílem projektu je posílení rodičovských kompetencí klientů otců ve VTOS Jiřice a jejich partnerek s nezletilými dětmi a změně přístupu k rodině včetně řešení společných akcí v průběhu realizace projektu tj. 3/22–12/22. Důvodem jsou nízké kompetence CS v této oblasti a nemožnost/neschopnost se s touto problematikou vypořádat. K dosažení cíle budou použity nové formy práce s CS (zapojení aktérů, přednášky, poradenství, rodinná mediace, síťování aj.). Vyhodnocení splnění cíle bude provedeno na základě evaluace a měření efektivity aktivit, počtu podpořených osob aj.

Více informací naleznete zde.

Datum zahájení: 01. 03. 2022, Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2022

Hledáme při pandemii nové formy práce s rodinami odsouzených

justice_logo-01.png

Registrační číslo projektu: č. MSP-25/2021-OEPD-DOTC

Cílem projektu je posílení rodičovských kompetencí klientů otců ve VTOS Kynšperk a jejich partnerek s nezletilými dětmi a změně přístupu k rodině včetně řešení informovanosti o výkonu trestu otce v průběhu realizace projektu tj. 3/22–12/22. Důvodem jsou nízké kompetence CS v této oblasti a nemožnost/neschopnost se s touto problematikou vypořádat. K dosažení cíle budou použity nové formy práce s CS (zapojení aktérů, mediace, poradenství, síťování aj.). Vyhodnocení splnění cíle bude provedeno na základě evaluace a měření efektivity aktivit, počtu podpořených osob aj. Více informací naleznete zde

Datum zahájení: 01. 03. 2022, Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2022

Komplexní program s klienty
ve věznici Kynšperk

justice_logo-01.png

Registrační číslo projektu: č. 42/2020-OEPD-DOTC

Hlavním problémem, na který předkládaný projekt reaguje, je problematika případné recidivy osob, které jsou ve výkonu trestu a připravují se na propuštění. Cílem projektu je, s přispěním pracovníků věznice Kynšperk, zmapovat a posílit sociální kontakt klientů ve VTOS s rodinou a připravit je na spolupůsobení NNO v oblasti dluhů, práce, vzdělání aj. (Více informací)

Datum zahájení: 01. 03. 2021, Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2021

Den otevřených dveří ve věznici Jiřice

justice_logo-01.png

Registrační číslo projektu: č. 31/2020-OEPD-DOTC

Předkládaný projekt se zaměřuje na hlavní dotační prioritu výzvy, tj. na navázání, udržení a posilování kontaktu klienta ve VTOS s nezletilým dítětem.  Projekt reaguje na nedostatečné řešení styku dětí s rodiči ve výkonu trestu odnětí svobody návaznosti na právo dítěte/rodičů na styk. (Více informací)

Datum zahájení: 01. 03. 2021, Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2021

První návštěva dítěte ve věznici

Registrační číslo projektu: č. 27/2019 - OEPD - DOTC

justice_logo-01.png

Ministerstvo spravedlnosti ČR poskytlo neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2020 v rámci dotačního titulu Program podpory práce s rodinami odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody. Z našich dosavadních zkušeností s prací s ženami a muži ve VTOS vyplývá, že u osob udržujících pravidelný kontakt s dětmi, je výrazně nižší riziko recidivy než u osob, které se s dětmi nestýkají. Cíl projektu je v souladu s dotační prioritou výzvy tj. navázat, udržet a posilovat kontakt klientů ve VTOS s nezletilými dětmi (min. 120 matek ve VTOS plus min. 120 otců ve VTOS).

Informace o ukončeném projektu naleznete zde.

Datum zahájení: 01. 03. 2020, Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020

Očima dítěte

Registrační číslo projektu: č. 21/2020-OEPD-DOTC

justice_logo-01.png

Předkládaný projekt se zaměřuje na navázání, udržení a posilování kontaktu klienta
ve VTOS s nezletilým dítětem. Projekt reaguje na nedostatečné řešení styku dětí s rodiči ve výkonu trestu odnětí svobody v návaznosti na právo dítěte/rodičů na styk. (Více informací)

Datum zahájení: 01. 03. 2021, Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2021

Společně pro větší podporu 
rodin odsouzených
                       -
Together for greater support for families of convicts

EU1.jpg
EU2.jpg

Registrační číslo projektu: 2022-2-CZ01-KA210-ADU-000101184

Realizováno v rámci programu Erasmus+ Klíčová akce 2: Partnerství pro spolupráci

VOLONTÉ CZECH, o.p.s. spolu s partnerem Gramigna OdV realizují projekt zaměřený na problematiku podpory rodin odsouzených a vhodné metody práce s nimi. Ve spolupráci s partnerem se v rámci projektu zaměřujeme na vyhodnocení v používaných metod práce s touto cílovou skupinou a vytvoření ucelené metodiky pro práci s touto konkrétní cílovou skupinou - odsouzení k výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) a jejich rodiny, kterou by mohli využívat jak sociální pracovníci, tak vychovatelé ve věznicích a pracovníci NNO podporujících rodiny vězňů skrze práci s rodinami odsouzených, doprovázením a podporou, která má přímý dopad na welfare cílové skupiny. Zároveň chceme zvyšovat povědomí veřejnosti o dopadech a problémech rodin odsouzených souvisejících s jejich stigmatizací ve společnosti. (Více informací CZ a EN)

Datum zahájení: 01. 07. 2023, Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2024

Komunitní centrum Karlín

(CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000138, zahájen 4/2017 v rámci OP PPR pro sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené osoby)

Krizové poradenské centrum při Komunitním centru Karlín

(CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000688, financováno v rámci OP PPR a státního rozpočtu. Realizace od 01.01.2019 do 31.03.2021. Projekt byl realizován s partnery Centrem integrace dětí a mládeže z. s., společností DP WORK s. r. o. a MČ Praha 8. Do projektu se celkově zapojilo 211 osob cílové skupiny, z toho 61 osob překročilo hranici nebagatelní podpory, monitorovací indikátory projektu naplněny.)

Program podpory lokální zaměstnanosti na území MAS Boleslavsko

(CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010209, zahájen 1/2019 v rámci OPZ, program zaměstnanosti pro osoby vracející se na trh práce po MD/RD v regionu Boleslavsko)

 

Program pro mladistvé ve výkonu trestu ve Věznici Plzeň Bory s cílem přípravy jejich návratu do společnosti a zapojení na trh práce

(CZ.1.04/3.1.02/86.00154, 1.1.2013 - 31.12.2013 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost)

Profesionalizace odborného interkulturního česko-vietnamského týmu občanského sdružení Klubu Hanoi

(CZ.2.17/2.1.00/36120, 1.7.2013 - 31.12.2014 v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita)

REBORN

(CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009146, zahájen 10/2018 v rámci OPZ, program zaměstnanosti pro osoby vracející  se z VTOS)

RESURGENT Jiřice

(CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004022, zahájen 5/2017 (programy pro věznici Jiřice) v rámci OPZ)

RECOVERY

(CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002360, zahájen 11/2016 v rámci OPZ (programy pro CS ve věznicích Jiřice, Rýnovice, Kynšperk a Stráž)

REVENANT

(CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002360 zahájen 11/2016 v rámci OPZ (programy pro věznice Jiřice, Kynšperk, Pardubice a Stráž)

Světlá šance

(CZ.03.2.60/0.0./0.0./15_022/0000852, zahájen 9/2016 v rámci OPZ pro ženy ve výkonu trestu ve věznici Světlá)

TRANSFER

(CZ.1.04/3.3.05/D6.00185, 15.11.2014 - 14.11.2015 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost)

VOL PROGRESS

(CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001791, 1.1.2017 – 31.12.2018 v rámci OPZ – rozvoj pracovníků NNO)

VOL kvalifikaci

(CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003068, zahájeno 5/2017 v rámci OPZ – romské etnikum)

VOL Gender

(CZ.1.04/3.4.04/88.00363, 1.12.2012 - 30.11.2014 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost)

VOL Gender II

(CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003071 zahájeno v 2/2017 v rámci OPZ)

VOL Šance pro dlužníky

(CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006229, zahájen 10/2018 v rámci OPZ pro zaměstnance v automobilovém průmyslu, kteří jsou ohroženi předlužeností)

Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů v Karlovarském kraji

(CZ.1.04/3.3.05/96.00060, 1.3.2013 - 30.6.2014 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost)

Vznik širší sítě česko-vietnamských asistentů v Praze

(CZ.2.17/1.1.00/35135, 1.3.2013 - 30.6.2014 – v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita)

Nový projekt(6).png
bottom of page