top of page

Kulaté stoly GLM: diskuze odborníků nad inovativními přístupy v českém vězeňství

Dne 31.května 2023 jsme v rámci našeho pilotního projektu "Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství" (dále jen GLM) uspořádali Kulaté stoly pro odbornou veřejnost. Cílem setkání bylo diskutovat s odborníky na témata, která jsou pro oblast vězeňství klíčová a nalézt společně prostředky, díky kterých bychom mohli některé postupy změnit či zlepšit.


Projekt GLM, zaměřený na pachatele násilných trestných činů, realizujeme ve spolupráci s Generálním ředitelstvím Vězeňské služby od roku 2019, a to v 6 pilotních věznicích. Program je zaměřen na dlouhodobou terapeutickou práci s odsouzenými násilníky s cílem snižovat vysokou míru recidivy v ČR. V tuto chvíli je rovněž dokončováno i rozsáhlé natáčení rozhovorů s přímými účastníky projektu, zaměstnanci věznic a odborníků na oblast českého vězeňství.
Kulaté stoly GLM: jakým tématům jsme se společně věnovali?Kulaté stoly Good-Lives-Model

Každý ze stolů si musel postupně odpovědět na tři základní otázky, a to:

  1. Co tu je a funguje?

  2. Jak by to celé mělo vypadat?

  3. Čím začít, aby vše fungovalo lépe/častěji?

Po debatě a krátkém zpracování výstupů jsme následně již společně diskutovali nad tím, jaké klíčové otázky a důležité podněty k jednotlivým tématům během dne vzešly. Kulaté stoly GLM tak propojili odborníky na oblast vězeňství a účastníci mohli probrat témata, se kterými se v rámci svých profesí setkávají či s jakými problémy se ve své praxi musejí potýkat.Zužování prostoru pro prizonizaci

Diskuzi řídil PhDr. Václav Jiřička, Ph.D, hlavní psycholog Vězeňské služby ČR a odborný garant projektu.


Kulaté stoly Good-Lives-Model

Přítomni u kulatého stolu:

Mgr. Jana Burianová, PMS metodik

Mgr. Hana Hudečková, PMS Kladno

Mgr. Michal Petras, metodik GŘ VS

Mgr. Jiří Mertl, Ph.D., Západočeská univerzita Plzeň

Mgr. Alena Imrichová, psycholožka věznice Kuřim

Ing. Arch. Nikola Machačová – architektka


Průběžné výsledky evaluace GLM ukázaly, že odsouzení se v průběhu výkonu trestu vztahu ke kriminogenním rizikům a rizikovým osobnostním rysům nejen nejlepší, ale dokonce mírně zhoršují. Prizonizaci lze chápat jako proces a důsledek akceptování kultury a sociálního fungování v podmínkách vězení, ve kterém jedinec akceptuje vězeňský životní styl a jeho pravidla.Motivace odsouzených

Diskuzi řídila PhDr. Gábina Slováková, Ph.D., bývalá ředitelka Věznice Světlá nad Sázavou a Kuřim


Kulaté stoly Good-Lives-Model

Přítomni u kulatého stolu:

Mgr. Eva Biedermanová – Institut pro kriminologii a sociální prevenci

Mgr. Petra Kubíčková – Věznice Kuřim

Mjr. Ing. Bc. Michal Charvát – oddělení VTOS, věznice Drahonice

Mgr. Martina Novopacká – Institut pro kriminologii a sociální prevenci

Mgr. Pavel Prchal – Věznice Vinařice

Mgr. Michaela Veleková – Probační a mediační služba Praha, probační úředník

Mgr. Markéta Milá – Probační a mediační služba Praha, probační úředník

JUDr. Ondřej Načeradský – soudce OS Kladno

Tereza Řeháková – Institut pro restorativní justici

Lukáš Němec – Designér služeb ve společnosti Pábení


Průběžné výsledky evaluace GLM ukázaly, že odsouzení, kteří byli zařazeni do terapeutického programu GLM a zároveň byli pracovně zařazeni, dokázali terapii dokončit častěji než ti, kteří byli zařazeni do terapie GLM, avšak do zaměstnání nechodili. Zdá se, že jedním z vysvětlení může být zvýšená celková motivace odsouzených.Posilování desistence

Diskuzi vedl Ing. Vladimír Kváča, Ph.D, evaluátor projektu GLM.


Kulaté stoly Good-Lives-Model

Přítomni u kulatého stolu

Mgr. Karolína Faberová – FF UK katedra psychologie – forenzní psychologie; krizová linka PČR

PhDr. Jan Tomášek, Ph.D. – výzkumný pracovník Institutu pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP)

Mgr. Hana Kratošková – Probační a mediační služba (PMS), metodička ředitelství

Mgr. Marek Navrátil – Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ), evaluátor projektu „Parafilik“

Mgr. Iva Červená, Dis.– sociální kurátorka Praha 1, pedagog sociální patologie

Mgr. Zuzana Stancová – Centrum sociálních služeb Praha (CSSP), Resocializační a reintegrační programy

Mgr. Jana A. Koudelková – terapeutka Věznice Liberec a kontaktního centra v Liberci a Jablonci nad Nisou

Zdeněk Rosenberg – České priority – NNO, podpora nezávislého rozhodování, evaluace sociálních inovací, vyčíslení veřejných nákladů na recidivu v ČR


Cílem terapeutického programu GLM je, aby odsouzení před propuštěním snížili svá kriminogenní rizika, po propuštění se pak dokázali zařadit do běžného života, tj. zejména dokázali si najít stabilní práci a bydlení. Tyto a další faktory pomáhají při procesu ukončování kriminální kariéry – desistenci. Samotný program GLM přitom nemůže zajistit úspěch účastníků – pozitivní změna je vlastností zdravých systémů, systémů, kde všichni aktéři jsou schopni partnersky pracovat a společně se učit ve prospěch každého klienta, jehož jedinečnému kontextu se snaží porozumět. Kulatý stůl zkoumal možnosti, jak posilovat zdravé aspekty systému podporujícího osoby s trestní minulostí.

Projekt "Aplikace Good-Lives-Modelu v českém vězeňství", reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0011081, je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR


Comments


bottom of page