VOLONTÉ CZECH o.p.s. chce tímto projektem pilotně vyzkoušet aplikaci zahraniční zkušenosti a na bázi Good Lives Modelu připravit, ověřit a následně s aktéry standardizovat nový dlouhodobý terapeutický program. A to na základě několikaleté práce s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody, kdy byla identifikována potřeba řešení vysoké recidivy především u pachatelů násilné trestné činnosti.

 

Datum zahájení: 01. 08. 2019

Předpokládané datum ukončení: 31. 07. 2022

Více o projektu zde >

VOLONTÉ CZECH o.p.s.  spolu s agenturou práce DP WORK s.r.o. po zkušenostech s odsouzenými ve výkonu trestu (VTOS) a po propuštění rozpracovává výstupy z minulých projektů a společně se stakeholdery navrhuje program zaměstnanosti včetně zaměstnání jak ve VTOS, tak po propuštění. Doplňuje pilotní projekt Otevřená věznice Ministerstva spravedlnosti o rekvalifikace, pracovní a dluhové poradenství a zaměstnanost včetně postpenitenciární péče po propuštění.

 

Datum zahájení: 01. 01. 2020

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2021

Více o projektu zde >

VOLONTÉ Czech o.p.s. chce využít svých dosavadních zkušeností v oblasti práce s ohroženými rodinami a dětmi včetně poznatků partnera Centra integrace dětí a mládeže (CID) a pilotovat novou službu, řešící posílení rodičovských kompetencí matek ve výkonu trestu odnětí ve věznici Světlá nad Sázavou - prostřednictvím pravidelného kontaktu s dítětem a uvědomováním si vlastní odpovědnosti, což vede k posilování rolí ve vztazích v rámci rodiny.

 

Datum zahájení: 01. 11. 2019

Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2021

Více o projektu zde >

VOLONTÉ Czech o.p.s. v tomto projektu reaguje na hrozbu možného rozpadu či odcizení rodin, které mají otce ve výkonu trestu odnětí svobody. V projektu využije příjemce dotace jak svých dosavadních zkušeností z práce s ohroženými rodinami a dětmi včetně poznatků partnera Centra integrace dětí a mládeže (CID), tak i "know how" projektu Invisible Walls Wales. V rámci projektu bude pilotována nová služba řešící trvalé zapojení otců ve výkonu trestu odnětí svobody  ve věznici Kuřim do rodinných problémů s využitím mentorů. V rámci návrhu této zcela nové služby dojde k propojení a synergii rodinných a rodičovských vztahů bez omezující zdi věznice.

 

Datum zahájení: 01. 10. 2019

Předpokládané datum ukončení: 30. 09. 2021

Více o projektu zde >

VOLONTÉ Czech o.p.s. ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR bude v rámci pilotního projektu poskytovat komplexní služby pro klienty vybraných středisek Probační a mediační služby ve středních a severních Čechách. Klienti budou mít možnost zdarma čerpat mj. dluhové, právní a pracovní poradenství. Cílem projektu je nejen zajistit změnu v postavení cílové skupiny ve společnosti a na trhu práce, ale rovněž i měřit účinnost programu. 

 

Datum zahájení: 01. 10. 2019

Předpokládané datum ukončení: 31. 03. 2022

Více o projektu zde >

VOLONTÉ Czech o.p.s. reaguje spolu s dalšími regionálními aktéry na potřeby Strategie IPRÚ Mladá Boleslav (MB) a zaměřuje se projektem na cílovou skupinu (CS) 300 osob-předlužených a v/po výkonu trestu odnětí svobody (VTOS), kde plánuje programem zvýšit jejich uplatnitelnost na legálním trhu práce bez dluhů a ve společnosti i bez recidivy. S ohledem na problematiku předluženosti CS je v projektu zapojena Exekutorská komora ČR jako metodický partner bez finančního příspěvku.

 

Datum zahájení: 01. 05. 2019

Předpokládané datum ukončení: 31. 03. 2022

Více o projektu zde >

VOLONTÉ Czech o.p.s. reaguje spolu s dalšími regionální aktéry na potřeby Strategie IPRÚ Mladá Boleslav, navazuje na předcházející projekt „VOL Pomoc“ CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0010522
a zaměřuje se na problémy osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených.

 

Datum zahájení: 01. 01. 2020

Více o projektu zde >

Hlavním problémem, na který předkládaný projekt reaguje, je rostoucí počet osob, které nedokáží samy řešit svou dluhovou situaci a dostávají se do tzv. dluhové pasti. Vrcholovým stavem této situace je potom skutečnost, že věřitelé přestávají mít důvěru v platební morálku dlužníka a ve většině případů své pohledávky nechávají uznat jako exekuční tituly.

 

Datum zahájení: 01. 10. 2018

Předpokládané datum ukončení: 30. 09. 2020

Více o projektu zde >

Problémem, na který předkládaný projekt reaguje, je nedostatečná motivace osob ve výkonu trestu pracovat, neexistence rodiny - vzorů, které pracují, chybějící či žádné pracovní návyky, nevhodná či nedostatečná kvalifikace pro současný trh práce, chybějící podpora po propuštění aj. Tento souhrn problémů je však nutno sledovat a pracovat s ním v přímé vazbě na řešení zadluženosti CS, která nemá zájem legálně pracovat, pokud nad nimi visí neřešená hrozba exekucí.

 

Datum zahájení: 01. 10. 2018

Předpokládané datum ukončení: 30. 09. 2020

Více o projektu zde >

Projekt reaguje na potřeby cílové skupiny (CS) v Integrovaném plánu rozvoje území Mladá Boleslav v oblasti zaměstnanosti a ve spolupráci s partnery - agenturou práce DP WORK s.r.o. (DPW) a South East Asia - liaison, z.s. (SEA-l, dříve Klub Hanoi)  připravil program pro nízkokvalifikovanou neaktivní CS (především propuštěné vracející se vězně) a imigranty/cizince, kteří přicházejí do regionu na základě pracovních povolení vyřízených zaměstnavateli.

 

Datum zahájení: 01. 02. 2019

Předpokládané datum ukončení: 31. 01. 2022

Více o projektu zde >

VOLONTÉ Czech o.p.s. spolu s partnerem - agenturou práce DP WORK s.r.o. (DPW, Partner) reagují na identifikované problémy osob vracejících se na trh práce po MD/RD (CS) v regionu Boleslavsko. Zapojují místní aktéry včetně obcí a řeší komplexní program zaměstnanosti pro min. 45 osob, a to i s využitím individuálním forem práce s CS. Součástí programu je pracovní diagnostika, poradenství, motivační aktivity, koučink, vzdělávání a umisťování na trh práce.

 

Datum zahájení: 01. 01. 2019

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020

Více o projektu zde >

Krizové poradenské centrum při Komunitním centru Karlín

registrační číslo projektu: CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000688

VOLONTÉ Czech o.p.s. spolu s partnery - Centrem integrace dětí a mládeže, z. s., MČ Prahy 8
a DP WORK s.r.o. a dalšími aktéry reaguje předkládaným projektem na nové podněty, které získal v průběhu realizace stávajícího projektu Komunitní centrum Karlín a chce vytvořit a realizovat Krizové poradenské centrum pro osoby ohrožené sociálním vyloučením či osoby vyloučené (osoby v či po propuštění z výkonu trestu a jejich rodiny, děti z dětských domovů v Praze, bezdomovci, matky sexuální pracovnice).

 

Datum zahájení: 01. 01. 2019

Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020

Více o projektu zde >

© 2019 VOLONTÉ CZECH, o.p.s.