Vyhledat
  • LUCIE

PŘEHLEDNĚ! k zákonu o zmírnění dopadů KORORAVIRU

Přinášíme Vám přehledné informace k zákonu o zmírnění dopadů koronaviru ve vztahu k fyzickým osobám - dlužníkům. Oproti původnímu vládnímu návrhu zákona došlo k významným změnám.


  • návrh zákona schválen vládou ČR dne 31.03.2020

  • zákon schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 09.04.2020

  • zákon schválen Senátem Parlamentu České republiky dne 18.04.2020

  • zákon podepsán prezidentem dne 20.04.2020


PROMINUTÍ ZMEŠKÁNÍ LHŮT


a. v občanském soudním řízení

b. ve správním soudnictví

c. v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení

d. v insolvenčním řízení

e. v řízení podle zákona o Ústavním soudu

f. navrácení lhůty v trestním řízení

g. v řízení o žádosti o peněžitou pomoc podle zákona o obětech


Prominutí lhůty musí být v souvislosti se znemožněním či podstatným ztížením učinit daný právní úkon, a to v důsledku mimořádného opatření při epidemii koronaviru (osoba byla mimořádným opatřením omezena takovým způsobem, že nemohla dodržet lhůtu, např. osoba byla v karanténě, byla uzavřena pobočka pošty v místě jejího bydliště a neměla možnost se dopravit jinam, advokát potřeboval pro účely učinění nějakého úkonu nahlédnout do spisu a z důvodu jeho karantény či omezení provozu soudu to nebylo možné atd.).OPATŘENÍ VE VZTAHU K INSOLVENČNÍMU PRÁVUI. Zavedení dočasných odchylných pravidel doručování v insolvenčním řízení. Doručovat písemnosti v insolvenčním řízení se bude pouze dlužníkovi, osobám, o jejichž podání insolvenční soud rozhoduje a osobám, které mají v insolvenčním řízení něco vykonat. Všem ostatním se bude doručovat prostřednictvím insolvenčního rejstříku. Opatření by mělo uplatňovat do uplynutí 12 měsíců od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření proti epidemii.

II. Úprava podmínek pro změnu splátek v oddlužení u tzv. starých oddlužení, tj. kdy bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka do 31.05.2019. Úprava podmínek pro změnu rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře při podstatné změně okolností, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek. Navrhovanou právní úpravou je vyloučena aplikace ustanovení, aby bylo novou výší splátek dosaženo nejméně 50% uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů. Jinými slovy dlužník bude moci podat návrh na úpravu splátek (především jejich snížení), jestliže se podstatně změnily okolnosti (tj. je nebo byl dotčen mimořádným opatřením), aniž by bylo nezbytné novou výší splátek dosáhnout nejméně 50 % uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů. Návrh za výše uvedených podmínek může dlužník podat pouze po dobu 12 měsíců od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření.

Schematické znázornění úpravy splátek u starých oddlužení:

III. Soud nezruší schválené oddlužení, pokud nesplnění podstatné části splátkového kalendáře je převážně způsobeno v důsledku okolnosti související s mimořádným opatřením při epidemii. Jinými slovy soud dlužníkovi nezruší oddlužení z důvodu propadu jeho příjmů způsobených v důsledku okolnosti související s mimořádným opatřením při epidemii. Toto pravidlo bude možno aplikovat i po uplynutí 12 měsíců od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření.


Schematické znázornění nezrušení oddlužení v důsledku neplnění podstatné části splátkového kalendáře:


IV. U insolvenčních řízení, ve kterých bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka do 30.06.2017 lze vydat rozhodnutí o změně schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře i bez nutnosti svolání schůze věřitelů. Jinými slovy dlužníci, u kterých bylo rozhodnuto o úpadku do 30.06.2017, mohou podat návrh na úpravu splátek (v případě, že jsou negativně zasaženi důsledky mimořádných opatření při epidemii) nezávisle na doporučení věřitelů.

V. U tzv. starých oddlužení (rozhodnuto o úpadku do 31.05.2019) musí dlužník uhradit nezajištěným věřitelům min. 30 % pohledávek, aby ho soud osvobodil o zbytku neuhrazených pohledávek. Nově může soud na návrh dlužníka přiznat osvobození od zbytku neuhrazených pohledávek, i přesto že, dlužník neuhradili nezajištěným věřitelům 30 % jejich pohledávek. Dlužník bude muset prokázat, že hranice 30 % uhrazených pohledávek nedosáhl v důsledku okolností, které nezavinil, tj. například v důsledku mimořádných opatření při epidemii.


Schematické znázornění osvobození neuhrazených pohledávek u starých oddlužení:


VI. Dále jsou navrhována opatření ve vztahu k podnikatelům, např. odklad povinnosti dlužníka podat na sebe insolvenční návrh v případě, že je v úpadku.ZMĚNA INSOLVENČNÍHO ZÁKONAI. Dluhy z podnikání fyzické osoby již nebudou překážkou oddlužení. Dojde k zrovnoprávnění vstupních podmínek fyzických osob do oddlužení nezávisle na typu jejich výdělečné činnosti, způsobu obstarávání příjmů k živobytí a prokazování původu dluhů. Odlehčí se i spotřebitelům, které tíží reliktní dluhy z podnikání. Jinými slovy, nad dlužníky, kteří mají dluhy z podnikání a chtějí vstoupit do oddlužení, nebude již viset hrozba, že věřitelé vyjádří nesouhlas s řešením úpadku dlužníka oddlužením.

Schematické znázornění překážek dluhů pocházejících z podnikání při vstupu do oddlužení a odpadnutí této překážky:


OPATŘENÍ VE VZTAHU K VÝKONU ROZHODNUTÍ A EXEKUCÍM


I. Poslanecká sněmovna neschválila vládní návrh o zastavování tzv. bezvýsledných exekucí.

II. Zákaz výkonu rozhodnutí a exekuce prodejem movitých a nemovitých věcí, ve kterých má povinný místo trvalého pobytu. Do 30.06.2020 nebude možné, aby soud či exekutor prováděl exekuci prodejem movitých a nemovitých věcí (kde má povinný místo svého trvalého pobytu). Ani v této době však nebude moci povinný s postiženým majetkem disponovat. Exekutor bude moci v této době tzv. zjišťovat a zajišťovat majetek povinného, tj. může začít hledat postižitelný majetek dlužníka a zjišťuje majetkové poměry dlužníka a dále může vyžadovat součinnost např. soudů, bank, právnických a fyzických osob, aby exekutorovi poskytly údaje o majetku dlužníka a rovněž může zjištěný majetek blokovat.

Povinný však může písemnou svolit k pokračování exekuce prodejem movitých a nemovitých věcí (pozor, exekutorovi nepodepisovat takovéto svolení).

Exekuce prodejem movitých a nemovitých věcí budou i v tomto období vymáhány pohledávky výživného, pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví nebo pohledávky náhrad újmy způsobené úmyslnými trestnými činy.

Jinými slovy, exekutor (soud) bude moci provádět tzv. soupis od stolu i soupis movitých věcí na místě samém, tj. v bytě povinného, avšak jen pokud to bude nezbytné pro vedení řízení. Zajištění věcí (tedy odvezení a uložení ve skladu exekutora) bude možno uskutečnit jen v případě zvláštního zřetele hodné. Exekuce může dále pokračovat, pokud o to povinný písemně požádá exekutora (soud) nebo pokud jsou vymáhány přednostní pohledávky na výživném, náhrady újmy způsobené poškozením ublížením na zdraví nebo náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy.

Rovněž do 30.02.2020 bude chráněno bydlení povinného, tj. nemovitost, kde má povinný trvalý pobyt, a to až na výjimky vymáhání výše uvedených přednostních pohledávek.


Právní úprava se vztahuje i na řízení zahájená před účinnosti zákona, s výjimkou exekucí, kdy, již byl před účinností zákona udělen tzv. příklep, tedy vydání usnesení exekutorem o příklepu, kterým stvrzuje, kdo je novým vlastníkem předmětu prodávaného v dražbě.

Schematické znázornění zákazu provádění mobiliární exekuce:


III. Vyplacení čtyřnásobku životního minima z účtu postiženého exekucí na žádost povinného. Možností vyplacení části peněz z účtu postiženého exekucí je chráněna část peněžních prostředků na „obstaveném“ účtu povinného. Dosavadní právní úprava zakotvovala ochranu pouze dvojnásobku životního minima. Životní minimum je od 01.04.2020 3 860 Kč/měsíčně. Jinými slovy povinný může požádat do 31.12.2020 o výplatu částky do výše čtyřnásobku životního minima, tedy 15 440 Kč. Požádat může povinný o vyplacení chráněné části prostředků z účtu pouze jednou.

Schematické znázornění vyplácení chráněných peněž z obstaveného účtu povinného:OPATŘENÍ VE VZTAHU K PRODLENÍI. Možnost požadovat sankce z prodlení jen do zákonné výše úroků z prodlení. Podle občanského zákoníku nastává prodlení dlužníka, jestliže řádně a včas nesplní svůj dluh. Působení vyšší moci na prodlení dlužníka platná a účinná právní úprava občanského zákoníku nikterak nevylučuje. Situaci dlužníka, jehož prodlení v plnění svého dluhu bylo způsobeno mimořádnou situací, tedy bez jeho zapříčinění ulehčuje zákon tím, že po něm bude možné požadovat sankce nastupující při prodlení jen v omezené míře. Jinými slovy, pokud dlužník nesplní včas svůj dluh a prokáže-li, že nastaly okolnosti plynoucí z mimořádných opatření, které mu znemožnily či podstatně ztížily včasné splnění peněžitého dluhu, bude po něm moci věřitel požadovat sankce všeho druhu (úrok z prodlení ve výši přesahující zákonnou sazbu, penále a jiné smluvní přirážky k ceně, smluvní pokuty), pokud je právo věřitele na ně vázáno na prodlení dlužníka, jen do výše úroku z prodlení v zákonné výši (k 20.04.2020 10 % p. a.). Časové období, po které nelze sankce požadovat, je předně omezeno vyšší mocí (trváním mimořádných opatření při epidemii). Vedle toho je pak termín 30.06.2020 jako nejzazší, kdy účinky úlevy pominou.

Omezení požadovaných sankcí na zákonnou hranici úroků z prodlení nelze smluvně vyloučit, k takovému ujednání by se nepřihlíželo.

Úlevy z prodlení platí ode dne 12.03.2020 (vyhlášen nouzový stav), avšak neplatí u smluv, které byly uzavřeny po dni nabytí účinnosti zákona.

Schematické znázornění možnosti věřitele uplatňovat sankce z prodlení:


ZMĚNA OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU


I. Změna postihu exekucí odstupného. Pokud je povinnému vyplaceno odstupné (po ukončení pracovního poměru), na které mu vznikl nárok ze zákona (případně obdobné nároky u služebního poměru či výkonu veřejné funkce) nebude odečtena nezabavitelná část od odstupného jen jednou (jako doposavad), ale tolikrát, kolik násobků průměrného výdělku odstupné představuje. Jinými slovy povinnému nezůstane z vyplaceného odstupného zachována pouze jedna nepostižitelná částka, ale tolik, za kolik měsíců je odstupné vyplaceno.

Schematické znázornění změny postihu odstupného exekucí při vyplacení trojnásobku průměrného výdělku:


II. Nepostižitelnost daňového bonusu. Daňový bonus je podle původní právní úpravy v exekuci postihován v celém rozsahu. Poplatník daně z příjmu fyzických osob má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě, tedy o daňové zvýhodnění si poplatník sníží daň. Jinými slovy daňový bonus se zařazuje mezi pohledávky nepodléhající exekuci a daňový bonus nebude možno postihnout exekucí u toho, kdo povinnému daňový bonus vyplácí.

III. Zvýšení hranice jistiny vymáhaných pohledávek při exekuci prodejem nemovitých věcí, ve které má povinný trvalý pobyt. Zvyšuje se jistina pohledávky (bez příslušenství) z 30 000 Kč na 100 000 Kč. Jinými slovy, pokud výše jistiny vymáhaných pohledávek nedosáhne 100 000 Kč, soud exekuci prodejem nemovité věci, kde má povinný trvalý pobyt, zastaví.


Schematické znázornění zastavení exekuce při prodeji nemovité věci, v níž má povinný trvalý pobyt:


(Další změny a přijatá opatření Vám budeme průběžně sdělovat na našem webu www.volonte.cz/blog a na našem Facebooku @volonteczech.)


V případě zájmu o bezplatné dluhové a právní poradenství volejte na 223 550 060 nebo nám napište na info@volonte.cz či dluhoveporadenstvi@volonte.cz .

0 zobrazení

© 2019 VOLONTÉ CZECH, o.p.s.