Vyhledat
  • LUCIE

Lex COVID: PŘEHLEDNĚ! o zmírnění dopadů koronaviru ve vztahu k dlužníkům

  • Informace k návrhu zákona, který byl vládou ČR schválen dne 31. 03. 2020.

  • K 01. 04. 2020 byl rozeslán Poslanecké sněmovně ČR.

  • Níže jsou uvedeny oblasti, kterých se návrh zákona týká ve vztahu k DLUŽNÍKŮM - FYZICKÝM OSOBÁM.

  • Tento dokument vychází z vládního návrhu zákona, je možné, že v průběhu legislativního procesu dojde k jeho úpravám.PROMINUTÍ ZMEŠKANÝCH LHŮT


a. v občanském soudním řízení

b. ve správním soudnictví

c. v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení

d. v insolvenčním řízení

e. v řízení podle zákona o Ústavním soudu

f. navrácení lhůty v trestním řízení.

Prominutí lhůty musí být v souvislosti se znemožněním či podstatným ztížením učinit daný právní úkon, a to v důsledku mimořádného opatření při epidemii koronaviru (osoba byla mimořádným opatřením omezena takovým způsobem, že nemohla dodržet lhůtu, např. osoba byla v karanténě, byla uzavřena pobočka pošty v místě jejího bydliště a neměla možnost se dopravit jinam, advokát potřeboval pro účely učinění nějakého úkonu nahlédnout do spisu a z důvodu jeho karantény či omezení provozu soudu to nebylo možné atd.).OPATŘENÍ VE VZTAHU K INSOLVENČNÍMU PRÁVU


I. Zavedení dočasných odchylných pravidel doručování v insolvenčním řízení. Doručovat písemnosti v insolvenčním řízení se bude pouze dlužníkovi, osobám, o jejichž podání insolvenční soud rozhoduje a osobám, které mají v insolvenčním řízení něco vykonat. Všem ostatním se bude doručovat prostřednictvím insolvenčního rejstříku. Opatření by mělo uplatňovat do uplynutí 12 měsíců od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření proti epidemii.

II. Úprava podmínek pro změnu splátek v oddlužení u tzv. starých oddlužení, tj. kdy bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka do 31.05.2019. Úprava podmínek pro změnu rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře při podstatné změně okolností, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek. Navrhovanou právní úpravou je vyloučena aplikace ustanovení, aby bylo novou výší splátek dosaženo nejméně 50% uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů. Jinými slovy dlužník bude moci podat návrh na úpravu splátek (především jejich snížení), jestliže se podstatně změnily okolnosti (tj. je nebo byl dotčen mimořádným opatřením), aniž by bylo nezbytné novou výší splátek dosáhnout nejméně 50 % uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů. Návrh za výše uvedených podmínek může dlužník podat pouze po dobu 12 měsíců od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření.III. Soud nezruší schválené oddlužení, pokud nesplnění podstatné části splátkového kalendáře je převážně způsobeno v důsledku okolnosti související s mimořádným opatřením při epidemii. Jinými slovy soud dlužníkovi nezruší oddlužení z důvodu propadu jeho příjmů způsobených v důsledku okolnosti související s mimořádným opatřením při epidemii. Toto pravidlo bude možno aplikovat i po uplynutí 12 měsíců od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření.IV. U insolvenčních řízení, ve kterých bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka do 30.06.2017 lze vydat rozhodnutí o změně schváleného oddlužení plněním splátkového kalendáře i bez nutnosti svolání schůze věřitelů. Jinými slovy dlužníci, u kterých bylo rozhodnuto o úpadku do 30.06.2017, mohou podat návrh na úpravu splátek (v případě, že jsou negativně zasaženi důsledky mimořádných opatření při epidemii) nezávisle na doporučení věřitelů.

V. U tzv. starých oddlužení (rozhodnuto o úpadku do 31.05.2019) musí dlužník uhradit nezajištěným věřitelům min. 30 % pohledávek, aby ho soud osvobodil o zbytku neuhrazených pohledávek. Nově může soud na návrh dlužníka přiznat osvobození od zbytku neuhrazených pohledávek, i přesto že, dlužník neuhradili nezajištěným věřitelům 30 % jejich pohledávek. Dlužník bude muset prokázat, že hranice 30 % uhrazených pohledávek nedosáhl v důsledku okolností, které nezavinil, tj. například v důsledku mimořádných opatření při epidemii.

VI. Dále jsou navrhována opatření ve vztahu k podnikatelům, např. odklad povinnosti dlužníka podat na sebe insolvenční návrh v případě, že je v úpadku.ZMĚNA EXEKUČNÍHO ŘÁDUI. Navrhuje se zastavování tzv. bezvýsledných exekucí. Exekutor bude mít povinnost zastavit exekuci, jestliže po dobu předchozích 3 let nedošlo ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti, nebo nebyl-li po tuto dobu zjištěn či zajištěn žádný majetek postižitelný v exekuci. Částečným uspokojením vymáhané povinnosti se rozumí taková výše uspokojení, která by postačovala alespoň ke krytí nákladů exekuce. K tomuto zastavení se nebude vyžadovat souhlas oprávněného. Exekutor nezastaví exekuci, pokud oprávněný složí další zálohu na náklady exekuce.

Pokud se jedná o exekuci k vymožení výživného na nezletilé dítě, náhrady újmy způsobené poškozenému pracovním úrazem, nemoci z povolání, ublížením na zdraví nebo trestným činem, pohledávky z deliktu podle občanského zákoníku, bezdůvodného obohacení, pohledávky z pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pohledávky poskytovatele veřejné služby v přepravě vůči cestujícímu nebo pohledávky školy nebo školského zařízení, exekutor exekuci nezastaví po 3 letech (pokud nedošlo ani k částečnému uspokojení), pokud oprávněný sdělí, že se zastavením exekuce nesouhlasí.

Pokud oprávněný složí další zálohu či ve výše uvedených případech (výživné atd.) vyjádří nesouhlas se zastavením exekuce, soud po dobu 3 let nerozhodne o zastavení exekuce pro nemajetnost bez návrhu (jinak bude rozhodovat o zastavení exekuce bez návrhu exekutor).

Pokud nedošlo ani k částečnému uspokojení vymáhané povinnosti po dobu posledních 9 let, exekutor rozhodne i bez návrhu a souhlasu oprávněného o zastavení exekuce.


Jinými slovy oprávněný složením zálohy odvrátí zastavení exekuce (z důvodu, že v předchozích 3 letech nedošlo ani k částečnému uspokojení), a exekuce by bez ohledu na to, zda bude něco vymoženo měla pokračovat po dobu, po jejímž uplynutí opět dojde k naplnění podmínek k zastavení (tedy uplynutí dalších 3 let bezvýsledného vymáhání). Takto bude možno postupovat po dobu 9 po sobě následujících let, kdy by exekuce, v níž po tuto dobu nebyl zjištěn ani zajištěn žádný vymožitelný majetek (a nebylo nic vymoženo) měla být zastavena definitivně.


II. Navrhovaná změna exekutorského řádu se bude vztahovat i na řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti navrhovaného zákona. Jinými slovy zastavování bezvýsledných exekucí se bude vztahovat i na exekuce zahájené přede dnem nabytí účinnosti navrhovaného zákona.


III. Do doby rozhodné pro posouzení bezvýsledné exekuce se bude započítávat doba před účinností navrhovaného zákona v maximální délce 3 let, kdy nedošlo k částečnému spokojení vymáhané povinnosti, ani nebyl zjištěn či zajištěn žádný majetek postižitelný v exekuci, který by stačil alespoň ke krytí nákladů exekuce. Jinými slovy u exekucí, které byly zahájeny před nabytím účinnosti navrhovaného zákona se do doby vedení bezvýsledné exekuce započítávají maximálně 3 léta a v této době (před nabytím účinnosti navrhovaného zákona) nedošlo ani k částečnému vymožení.(Další změny a přijatá opatření Vám budeme průběžně sdělovat na našem webu www.volonte.cz/blog a na našem Facebooku @volonteczech.)


V případě zájmu o bezplatné dluhové a právní poradenství volejte na 223 550 060 nebo nám napište na info@volonte.cz či dluhoveporadenstvi@volonte.cz .0 zobrazení

© 2019 VOLONTÉ CZECH, o.p.s.